Savannah Quarters | 36 Hole Event November 2019

Nov 20 - Nov 21, 2019

Michael Chanaud

View Profile
Round 1 - Savannah Quarters | 36 Hole Event November 2019 - The Club at Savannah Quarters - Savannah GA

Hole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Total

Par

4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 72

Yardage

386 422 555 212 564 213 440 312 391 456 314 197 529 469 137 438 581 450 7066

Score

4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 67
Round 2 - Savannah Quarters | 36 Hole Event November 2019 - The Club at Savannah Quarters - Savannah GA

Hole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Total

Par

4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 72

Yardage

386 422 555 212 564 213 440 312 391 456 314 197 529 469 137 438 581 450 7066

Score

4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 6 73
X